برسی ذخایر مس در جهان

میزان ذخیره پایه و اقتصادی مس در طی این دوره ( 1995 – 2004 )به ترتیب از 610000 و 310000 هزارتن
در سال 1995 به 940000 و 470000 هزارتن در سال 2004 افزایش یافته است.

کشورهای شیلی، چین، آمریكا، پرو و لهستان بیشترین میزان ذخایرمس دنیا را بخود اختصاص داده اند.
ذخایر معدنی مس در كل جهان ( به استثنای چین و روسیه ) معادل 57000 میلیون تن برآورد شده است.
بیشترین ذخیره مس جهان در آمریكای شمالی و جنوبی متمركز شده است.

ذخایر معدنی مس كشورهای آسیایی ( به استثنای چین و ژاپن ) معادل 7500 میلیون تن می‌باشد كه
ایران پس از اندونزی دارای بیشترین ذخایر مس و در مقام دوم جای دارد.

شیلی با 360 میلیون تن ذخیره پایه بیشترین ذخیره مس در دنیا را به خود اختصاص داده است. امریكا
با 70 میلیون تن با فاصله زیاد از شیلی در رتبه دوم قرار دارد. كشورهای چین، پرو و لهستان در مكانهای
بعدی قرار دارند. مجموع كل ذخایر پایه جهان 940 میلیون تن و مجموع ذخایر اقتصادی جهان 470 میلیون
تن برآورده شده است.خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر مس :
عدد اتمی: 29
جرم اتمی:63.546
نقطه ذوب : C°1084
نقطه جوش : C°2567
شعاع اتمی : Å 1.57
ظرفیت: 2و1
رنگ: سبز – آبی
حالت استاندارد: جامد
نام گروه: 11
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 7.726
شکل الکترونی: 2 1s22s2p63s23 p63d 94s
شعاع یونی : Å 0.73
الکترونگاتیوی:1.9
حالت اکسیداسیون:2و1
دانسیته: 8.96
گرمای فروپاشی : Kj/mol 13.05
گرمای تبخیر : Kj/mol 300.3
مقاومت الکتریکی : Ohm m 0.0000000168
گرمای ویژه: J/g Ko 0.38
دوره تناوبی:4


درجه اشتعال : در حالت جامد اشتعال پذیر
شماره سطح انرژی : 4
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 1
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Cu-61 3.4 ساعت
Cu-62 9.7 دقیقه
Cu-63 پایدار
Cu-64 12.7 ساعت
Cu-65 پایدار
Cu-67 2.6 روز

اشکال دیگر :
هیدرید مس CuH
دی اکسید مس Cu2O و اکسید مس CuO
دی کلرید مس CuCl2 و کلرید مس CuCl


منابع : سنگ مس ، کانی کولین ، کانی کالکوسیت و کانی پریت
کاربرد : اغلب در رساناهای الکتریکی استفاده می شود و در آلیاژ کاری ، جواهر سازی ، مجسمه های برنزی و تهیه سکه نیز استفاده می شود . همچنین در ساخت رشته سیم الکتریکی و لوله کشی ساختمان نیز بکار می رود .

روش شناسایی:

ICP:Inductively Coupled Plasma Spectrography
XRF:X-Ray Fluorescence Spectrometry
ES:Emission Spectrography
COL: Colorimetry
AA:Flame Atomic Absorption Spectrometry
POL:Polarography